[:tr]DENTA SML ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

 Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENTA SML ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Smile Institute”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Smile Institute’ye iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışan Adayı’nın kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler, Smile Institute tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Smile Institute’ye iş başvurusunda bulunmak isteyen Çalışan Adayı’ndan; “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışan Adayının kişisel verileri;
• Çalışan Adayı’nın işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayı ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayı’nın, eğitimi, mesleki deneyimi ve yetenekleri kapsamında başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamdan Smile Institute’ye özgeçmiş niteliğinde belge gönderilmesi suretiyle ya da dijital kariyer platformlarından başvuru alınması suretiyle, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Çalışan Adayı’na ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Kliniğimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Smile Institute’ye iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi, Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Smile Intitute tarafından verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Ticaret Unvanı : Denta SML Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 422191-0
MERSİS Numarası : 02920152276000017
Vergi Dairesi ve Numarası : Beyoğlu Vergi Dairesi – 2920152276
Adres : Valikonağı Cad. No:32 K:7 D:8 Şişli/İstanbul
E- Posta : info@smileinstitute.com.tr
Telefon No : 0212 246 22 20[:]