[:tr]DENTA SML ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Hastalar ile Ergin Olmayan Hastaların Velilerine Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENTA SML ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Smile Institute”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, hastalarımızı/ergin olmayan hastalarımızın velilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek ve bu kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kişisel verileriniz, Smile Institute tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

a. Özel Nitelikte Olmayan Kişisel Verilerinizden
– Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, Anne ve Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Yeri, Medeni Hal, TC Kimlik Numarası, Uyruk Bilgisi, İmza Bilgisi)
– İletişim Bilgileri (İletişim Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Numarası, Faks Numarası)
– Müşteri İşlem Verileri (Fatura Düzenlemek İçin Gerekli Bilgiler, Özel Sağlık Sigortası Tutarı Vb. Bilgiler)
– Görsel İşitsel Kayıtlar ( Fotoğraf, Video Kaydı)
– Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri (Kamera Kayıtları)
işlenmektedir.

b. Özel Nitelikte Olan Kişisel Verilerinizden
– Sağlık Verileri (Genel Anamnez, Muayene, Röntgen, Teşhis, Tedavi, Takip, Kontrol Kapsamındaki – kişilerin geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar, tıbbi raporlar, tahlil, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, klinik dosyasındaki tıbbi öyküsü, hastalık geçmişi, uygulanan tıbbi girişim sonucunda ulaşılan değişimi göstermek amacıyla alınan fotoğraflar dâhil olmak üzere – fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi)
– Cinsel Hayata İlişkin Veriler (Ağız lezyonlarına ilişkin tanı ve teşhis süreçlerinin yürütülmesi, ilaç reçete edilebilmesi için doğum kontrol hapı kullanım bilgilerinin alınması vb.)
işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel Verileriniz, randevu oluşturma, muayene, teşhis, tedavi, kontrol, bakım vb. hizmetlerin yürütülmesi; medikal ürün satışının yapılması, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi; güvenlik amacıyla kamera izleme faaliyetinin yürütülmesi, toplumu bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması gibi süreçlerde;

• Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi,
• Kamu Sağlığının Korunması,
• Hizmet Bedelinin Alınması,
• Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Ürün Satışı Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Ürün Satışı Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
• Satılan Ürünün Ödemesinin Alınması,
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
• Talep ve Şikayetlerin Takibi,
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, kural olarak “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Bunun yanı sıra kanunen yetkilendirilmiş özel kişi ve kurumlara da aktarılabilmektedir.

– Sunulan sağlık hizmetinin karşılığında alınan bedelin faturalandırılabilmesi için Muhasebeci/Serbest Mali Müşavir ile Hastanın kimlik bilgileri paylaşılmaktadır.
– Sunulan sağlık hizmeti karşılığında ödenen bedelin hasta tarafından anlaşmalı olduğu sigorta şirketinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınabilmesi için Hastanın kimlik bilgileri ilgili sigorta şirketi ve SGK ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Kişisel Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Smile Institute’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinin (a) bendinde sayılan özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması”, “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması”dır.
İşbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinin (b) bendinde sayılan özel nitelikli olan kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi ise Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Kamu Sağlığının Korunması ile Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Sır Saklama Altında Bulunan Kişiler Veya Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından İlgilinin Açık Rızası Olmaksızın İşlenmesi”dir.

7. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verilerinizin saklanması ve imhası, kişisel verilerin saklama süreleri, kişisel verilerin kayıt ortamları ve bu ortamlardan imha edilme teknikleri, kişisel verilerin muhafazası için alınan teknik ve idari tedbirler, imha süreleri vb. hususlar hakkında detaylı bilgi web sitemizde yayınlanmakta olan “Saklama ve İmha Politikası” başlıklı politikamızda yer almaktadır.

8. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Smile Institute tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Smile Institute’e iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Smile Institute tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Smile Institute tarafından verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

9. Veri Sorumlusu Bilgileri

Ticaret Unvanı : Denta SML Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 422191-0
MERSİS Numarası : 02920152276000017
Vergi Dairesi ve Numarası : Beyoğlu Vergi Dairesi – 2920152276
Adres : Valikonağı Cad. No:32 K:7 D:8 Şişli/İstanbul
E- Posta : info@smileinstitute.com.tr
Telefon No : 0212 246 22 20[:]