[:tr]DENTA SML ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DENTA SML ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Smile Institute”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Smile Institute çalışanlarının ve stajyerlerinin (“Çalışan”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışan’ların kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışanlara ait kişisel veriler, Smile Institute tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Smile Institute başta iş sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle Çalışanlardan;
a) “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi” ve “Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi”,
b) Özel nitelikli verilerinden “Sağlık Verileri” (Sağlık Raporu vb.); “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri (Adli Sicil Kaydı Bilgisi)
talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışanların “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, ”Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi” ve “Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi”,

• Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Çalışanların özel nitelikli “Sağlık Verileri” (Sağlık Raporu vb.) ile “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi “ (Adli Sicil Kaydı);
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışanlara ait kişisel veriler, Çalışanların “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkilendirilmiş özel kuruluşlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışanlara ait kişisel veriler; Smile Institute’ye iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi sürecinde Çalışanlar tarafından iletilen yazı, belge, form, rapor vb. her türlü doküman suretiyle; Smile Institute içerisinde yer alan formların doldurulması suretiyle; fiziki veya elektronik ortamdan yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması yoluyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinin a bendinde sayılan Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.
İşbu Aydınlatma Metninin Maddesinin a bendinde sayılan Çalışanlara ait özel nitelikli verilerin işlenmesinin hukuki sebebi ise Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Açık Rıza” dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Smile Institute tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Smile Institute’e iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Smile Institute tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Smile Institut tarafından verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Ticaret Unvanı : Denta SML Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 422191-0
MERSİS Numarası : 02920152276000017
Vergi Dairesi ve Numarası : Beyoğlu Vergi Dairesi – 2920152276
Adres : Valikonağı Cad. No:32 K:7 D:8 Şişli/İstanbul
E- Posta : info@smileinstitute.com.tr
Telefon No : 0212 246 22 20[:]